1. Niższe Seminarium Duchowne jest niepublicznym, czteroletnim liceum ogólnokształcącym z internatem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy - Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 roku. Po zakończeniu nauki w liceum jest przeprowadzany egzamin maturalny przebiegający zgodnie z ustalonymi procedurami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na dany rok szkolny.

 2. Niższe Seminarium Duchowne prowadzi klasy dotychczasowego trzyletniego liceum - dla absolwentów gimnazjum, aż do czasu likwidacji tych klas zgodnie z art. 147 ustawy - Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 roku. Do klas liceum trzyletniego mają zastosowanie przepisy prawa oraz podstawy programowe kształcenia ogólnego, programy nauczania i podręczniki, zasady oceniania i przeprowadzania egzaminu maturalnego dotyczące trzyletniego liceum ogólnokształcącego.

 3. Niższe Seminarium Duchowne spełnia warunki przewidziane dla szkół niepublicznych w ustawie - Prawo oświatowe:
  1. realizuje programy nauczania zawierające podstawę programową kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego;
  2. realizuje obowiązkowe zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar poszczególnych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania liceum publicznego;
  3. stosuje zasady klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzenia egzaminów o których mowa w ustawie o systemie oświaty, z wyjątkiem rekrutacji;
  4. prowadzi dokumentację przebiegu nauczania ustaloną dla szkół publicznych;
  5. zatrudnia nauczycieli przedmiotów obowiązkowych posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli szkół publicznych;
  6. stosuje organizację roku szkolnego ustaloną dla szkół publicznych.

 4. Szkoła jest dostępna jest dla młodzieży męskiej, wyznającej wiarę katolicką, która pragnie w niej realizować swą edukację i akceptuje jej statut. Zasada ta odnosi się w szczególności do młodzieży, która pragnie pielęgnować i rozwijać oznaki powołania kapłańskiego lub zakonnego.

 5. Niższe Seminarium Duchowne prowadzi internat. Wszyscy uczniowie pobierający naukę w liceum ogólnokształcącym mieszkają w internacie seminaryjnym. Internat prowadzi działalność w okresach trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 6. Pobyt w internacie seminaryjnym stwarza uczniom możliwości rozwijania zainteresowań i uzdolnień, uczestnictwa w kulturze, uprawiania sportu i turystyki, przede wszystkim - z uwagi na charakter szkoły - zapewnia opiekę i formację religijną każdego wychowanka.

 7. Fundamentem procesu wychowawczego szkoły jest system wartości chrześcijańskich, głoszonych przez Kościół katolicki, uwzględnianych w programie wychowawczo-profilaktycznym, w programach kształcenia i ukazywanych przykładem przez nauczycieli, osoby pełniące w szkole funkcje kierownicze i przez wszystkich pracowników.

 8. W sposób szczególny Niższe Seminarium Duchowne poczuwa się do stwarzania klimatu otwartego na powołania kapłańskie tak, aby uczniowie mogli dojść do autentycznej i dojrzałej wiary katolickiej, a po ukończeniu szkoły mogli wybrać drogę życia kapłańskiego lub zakonnego.

 9. W Niższym Seminarium Duchownym prowadzone są zaplanowane i systematyczne działania w zakresie duszpasterstwa powołaniowego - w celu wspierania uczniów w procesie pielęgnowania i rozwijania oznak powołania kapłańskiego, rozpoznawania ich zainteresowań i możliwości indywidualnych oraz podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych lub zawodowych, w tym wyboru kierunku studiów teologicznych.

 10. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą, uzależnieniami i demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej poprzez:
  1. propagowanie takich postaw i zachowań, w których nie ma miejsca dla przemocy, brutalności i agresji, również słownej;
  2. promowanie zdrowego stylu życia bez papierosów, alkoholu, narkotyków;
  3. uczeniu selektywnego i refleksyjnego oglądania telewizji i korzystania z Internetu;
  4. uczenie konstruktywnego prowadzenia rozmów.

 11. Uczniowie mają możliwość korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, a przede wszystkim z pracowni informatycznej, biblioteki, gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, sali gimnastycznej i zespołu urządzeń sportowych i rekreacyjnych oraz z pomieszczeń administracyjno-gospodarczych, kaplicy seminaryjnej, sypialni i refektarza.

 12. Dyrektorem szkoły jest ksiądz rektor Niższego Seminarium Duchownego, powoływany i odwoływany przez Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego. Reprezentuję on Niższe Seminarium Duchowne jako kościelną osobę prawną.

 13. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Kurator Oświaty w Katowicach.

 14. Nad całokształtem działalności Niższego Seminarium Duchownego opiekę i nadzór sprawuje Arcybiskup Metropolita Częstochowski.

*